Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €
52% 80-155 μικρά

2,00 – 0,15 m2/lt

16 ώρες στους

20 OC

Μπεζ 20 lt 155
Δυο συστατικών εποξικό συνδυασμένο με βινιλική ρητίνη που χρησιμοποιείται ως μονωτικό μεταξύ εποξικών και αντιρρυπαντικών χρωμάτων κάτω από την ίσαλο γραμμή αλλά και για τελικά χρώματα στα έξαλα.

 

Σημείωση: Για Συσκευασίες 2,5lt και 5lt , υπάρχει επιβάρυνση 0,50 € ανά λίτρο