Πολυχρηστική πάστα

Αντι­ρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομονωτικό, Ηχο­μονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρι­σμα. Σε μορφή πάστας, με υψηλή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύπου Buna-s. Παρέχει υψηλή ηχομο­νωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυπογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, περιορί­ζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά του, εστιάζεται στην παστώδη μορφή του, που διασφαλίζει εξαιρε­τική εργασιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής ακό­μη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιρια­κών δομών, ενώ απαιτείται μικρή αναλογία βάρους και πάχους ως προς την καλυπτόμενη επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθε­τες ή οριζόντιες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανί­δες ή τσιμεντοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες και ξυ­λοκατασκευές από κόντρα πλακέ θαλάσσης, OSB κ.ά., μεταλλικές επιφάνειες και σιδηροκατασκευ­ές, λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, σωλήνες PVC και πλήθος άλλων υλικών.

 Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων – H εσωτερική θερμομόνωση και ηχοπροστα­σία που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του dB BLOCK είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για πα­λαιές, αλλά και νέες κατοικίες όπου εύκολα, γρή­γορα και οικονομικά μπορούν να αναβαθμίσουν την θερμομονωτική και ηχομονωτική αξία τους. Λό­γω του μικρού πάχους εφαρμογής του (2-3mm) είναι ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, κρύους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερι­κά, χωρίς την παραμικρή ‘αναστάτωση’ του χώρου. Τοίχοι και ταβάνια, μετά από την επίχρισή τους με dB BLOCK, ηχομονώνονται, στεγανοποιούνται, θερ­μομονώνονται και προστατεύονται από ρηγματώσεις.

• Σύστημα προστασίας όψεων κτιρίων – Η εισαγωγή του dB BLOCK στη διαδικασία εφαρμο­γής – βαφής εξωτερικών όψεων, ενισχύει τις θερμομονωτικές ιδιότητες τους. Διασφαλίζει τη στεγα­νότητά τους, την αντιρηγματική προστασία των σο­βάδων και ηχομονώνει από αερόφερτους θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

• Σύστημα στεγανοποίησης ταρατσών – Η εφαρμογή του dB BLOCK ως υπόστρωμα των στε­γανωτικών στρώσεων σε ταράτσες, διασφαλίζει την απόλυτη στεγανοποίηση των επιφανειών διαχρονι­κά (δεν γηράσκει), ακόμη και στην περίπτωση που η τελική στεγανωτική επίστρωση ‘πληγωθεί’ ή πα­ρουσιάσει αστοχίες στα σημεία. Λόγω της ελαστι­κότητάς του, θα παρακολουθεί διαχρονικά την κινη­τικότητα των επιφανειών και δεν θα επηρεαστεί από τις μικροδονήσεις του υποστρώματος και τις θερμο­κρασιακές μεταβολές, με φυσικό αποτέλεσμα την προστασία και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης.

• Σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU) – Εφαρμόζεται σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων κλπ., δι­ασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλη­τικών δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα της εφαρ­μογής τους είναι η δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερινή χρήση και την τριβή.

Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις ως προς τις ηχομονωτικές ιδιότητές του από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Εργαστήριο Νανοεφαρμογής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας). Πιστοποιημένο από το Πανε­πιστήμιο Αθηνών (Ομάδα Μελετών Κτιριακού Πε­ριβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής), ως προς τις θερμο­μονωτικές ιδιότητές του. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυ­ροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης
ΣυσκευασίαΔοχείο 3kg, 10kg και 15kg