Όροι Χρήσης

(ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε. Δήλωση Απορρήτου Έκδοση Νο1- 20/05/2018)
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών µας έχει αποτελεί προτεραιότητα μέγιστης σημασίας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε µε έδρα το Κερατσίνι Αττικής, Κορώνης 47, email: chaskos@chaskos.gr τηλεφωνικό κέντρο: 2104628117, website: www.chaskosgroup.gr, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα µε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των Φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Γιάννης Χάσκος, τηλέφωνο: 2104628117, email: ioannis@chaskos.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Κοσσυβάκη Θεόφιλο, email: info@b2bwifi.gr, τηλέφωνο: 210 9234240

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που µας παρέχετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔT,αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή µε ψηφιακά μέσα κλπ., τα επεξεργαζόμαστε µόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

α) η παροχή των υπηρεσιών που µας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως: μελέτη για θέρμανση, ψύξη, ύδρευση, αποχέτευση, / αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς, παροχή υπηρεσιών όπως: μελέτη θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης,κ.λπ.

β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών µας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCΤV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας μας και στο υποκατάστημα.

γ) Αποθηκεύουμε τα ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή σε mobile εφαρμογές όπως ΙΡ address, σε περίπτωση παραγγελίας. Ειδικότερα αποθηκεύουμε: Στοιχεία διεύθυνσης, ονοµατεπώνυµα, τηλέφωνο κ.λπ. για την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.

δ) Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης: Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται µε βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα µε την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων (DPO) της ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε, Κοσσυβάκη Θεόφιλο στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, email: info@b2bwifi.gr τηλέφωνο: 210 9234240

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί.

Δικαίωμα στη Φορητότητας: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή µε τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημά διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε µε βάση την συγκατάθεσή σας ή µε προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννοµα συμφέροντα µας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα µε την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,

(β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφή τον
περιορισμό χρήσης αυτών,

(γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση,
άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και

(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς, όπως: απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να µας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοματοποιημένα μέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Quest Group DPO) Κοσσυβάκη Θεόφιλο, email:info@b2bwifi.gr, τηλέφωνο: 210 9234240

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Faχ: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα µε στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφή και µη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομής πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι µη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για µη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.