Η σωστή προετοιμασία πριν από την επισκευή ή συντήρηση ενός δομικού στοιχείου συμπεριλαμβάνει:
• Την απομάκρυνση όλων των σαθρών σημείων που πιθανώς υπάρχουν στην περιοχή εφαρμογής, σε όσο εύρος και βάθος χρειάζεται.
  
• Τον επιμελή καθαρισμό της περιοχής από κάθε είδους ρύπους, σκόνη, λάδια ή ξένα σώματα που πιθανόν υπάρχουν σε αυτήν.

• Την επισκευή και εξομάλυνση της επιφάνειας με τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά αν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο (π.χ. σε περιπτώσεις βαφής της επιφάνειας).
• Τη σταθεροποίηση στο κατάλληλο βάθος, της επιφάνειας, με ειδικά αστάρια ή άλλα υλικά τα οποία ενισχύουν στον απαραίτητο βαθμό τις ιδιότητες πρόσφυσης του υποστρώματος που θα δεχθεί
την εφαρμογή.
• Την τήρηση των οδηγιών χρήσης των προϊόντων όσον αφορά τις θερμοκρασίες και τους χρόνους εφαρμογής, τη διαδικασία παρασκευής τους, τις σωστές αναλογίες ανάμειξης με νερό ή κάποιο
άλλο υλικό αν αυτό προβλέπεται.
• Αν η αποσάθρωση του σοβά δεν έχει προχωρήσει σε βάθος (είναι επιφανειακή), επισκευάζουμε με τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά D-32 (σελ. 193) ή με MEGAFIX (σελ. 213).
D-32
Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για
την επισκευή των σοβάδων από ‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.

 

Megafix
Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή και στεγανοποίηση τοιχοποιίας
Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονί­αμα ενός συστατικού, λευκού χρώματος.
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαι­ρετική εργασιμότητά του. Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχο­ποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυ­ση υγρασίας με έναν υδαταπωθητικό μανδύα μα­κροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), του θείου ή του αζώτου. Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1. Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504-3.

• Βάφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 HYDROSTOP elastic ή με χρώμα υψηλών απαιτήσεων DUROSTICK AKΡΥΛΙΚΟ 10 χρόνια εγγύηση.